ให้ดูรูปเก่าๆสำหรับระลีกความหลังได้พอสังเขบ ใครอยากแจมส่งรูปมาประกวดเชิญตามสะดวก...